%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2593%25D7%25A2

כחלק מהחלום של הקמת קהילה תומכת עבור המשפחות האומנה. 

בדצמבר 2018 הוקמה עמותה רשומה שמספרה 580673945
העונה לשם, "עוגן למשפחות האומנה"

 

”עוגן למשפחות האומנה“ הינה עמותה רשומה שהוקמה בכדי לשים את הצרכים של משפחות האומנה בקדמת הפעילות הציבורית. לתת הפוקוס הראוי למשפחות האמנה בישראל, שירות נוסף ומשלים למשפחות, ארגון עצמאי ובלתי תלוי.

נותן מענה בנוסף ובמקביל לעמותות והארגונים הפועלים בתחום

העמותה ”עוגן למשפחות האומנה“ פועלת מתוך הבנה ש…

- הצורך בהשטח גדול והמערכת הממסדית מסוגלת לתת מענה, רק לחלקו.

- למשפחות האומנה נדרש מענה ספציפי מדוייק יותר ממה שניתן.

- את הידע הנדיר שיש ברשות המשפחות הפועלות בשטח,
   את הכלים שנצברו ברמה הפרקטית יש לתעד.


הורי אומנה הגדירו את הצורך העיקרי שלהן בשותפות
מודעות  לכך שילדים ובמיוחד ילדי אומנה זקוקים ליציבות ומסגרת משפחתית ברורה,
הארעיות מביאה איתה הבטחה, שמזג האוויר באי שלנו יהיה, לנצח סוער. 

כן – ממש כך. מנסים בכל דרך להגן על הילדים כאשר בחוץ: רוחות חזקות נושבות, גלים גבוהים מכים וזרמים תת קרקעיים מאימים להפר את האיזון, כל פעם מחדש.

על העמותה

 מטרות העמותה

 

מטרות העמותה כפי שהוגדרו ע"י וועד העמותה:
- ביסוס המעמד המשפטי של העמותה
- ביסוס מעמדם של הורי האומנה כבעלי משמעות ומעמד בתהליכים הקשורים לאומנה
- פיתוח, ייזום ומתן מענים לצרכים הייחודיים של משפחות אומנה
- קידום שיח ציבורי בכל הקשור במשפחות האומנה

מסמכי יסוד להקמתה של עמותה

מבנה העמותה.jpg

מבנה העמותה

אנחנו כאן בשבילכם - מוזמנים ליצור קשר

תודה על פניתך

אומנה בישראל - עוגן למשפחות האומנה - ע"ר

ogen.organization@gmail.com

LOGOOMNA.png