top of page

זכויות הורי אומנה בגין מחלת ילד

דע/י את זכויותיך זכויות הורי האומנה בשל היעדרות מחלת ילד האומנה

חוק האומנה, חוקק במטרה לבצע הסדרה בזכויותיהם של ילדי האומנה וכן בגורמים המטפלים בילדי האומנה, בדגש הזכויות היום-יומיות של הורי האומנה אל מול המערכות השונות. אחת הזכויות הבסיסיות במסגרת דיני עבודה היא הגנת עובד למול מעסיקו, להלן מספר נקודות חשובות בנושא זכויות העובד בשל היעדרות מחלת ילד: - עובדים שכירים שבני זוגם עובדים, זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בגין מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16. - אם מדובר במחלה ממארת או מחלה המצריכה טיפול בדיאליזה של ילד עד גיל 18, העובד זכאי לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה - לפי בחירתו (ועד 110 ימים במקרים מסוימים). - עובד שהוא הורה לילד או בוגר עם לקות (פיסית, נפשית או שכלית) קבועה זכאי ל-18 ימי היעדרות בשנה (במקרים מסוימים עד 36 ימים) על חשבון ימי המחלה שלו לצורך מתן סיוע אישי לילדו, וכן לשעות היעדרות נוספות שלא ינוכו משכרו (לפרטים נוספים) - עובד שהוא הורה יחידני רשאי לצבור עד 16 ימי היעדרות בשנה בגין מחלת ילדו, ואם מדובר במחלה ממארת או טיפול בדיאליזה - עד 110 ימים. בהתאם, חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד),תשנ"ג-1993, תוקן והותאם למטרות חוק האומנה סעיף 82, וכך הורה האומנה רשאי לקבל תשלום עבור מחלת ילד, ובתנאי שההורה הביולוגי לא מימש את זכות זו בגין אותם ימי מחלה.


יישום החוק הינו בתקנות - להלן דגשים מתוכן :- סעיף 1 לתקנות- דרישה למילוי הצהרה חתומה בידי העובד ובן זוגו על פי טופס ייעודי. סעיף 2 (א) לתקנות- מבקש הצהרה חתומה וכן אישור רפואי בדבר מחלת הילד. סעיף 2 (א) (5) לתקנות- הורי אומנה צריכים להציג אישור שניתן על ידי גורם מוסמך מהגוף המפעיל על היותו הורה במשפחת אומנה. בתוספת הראשונה לחוק ,סעיף 8 ,ישנה הצהרה לעניין היעדרות מהעבודה מכוח סעיפי החוק 1,1א ו- 1ג: "הנני מצהיר כי אני הורה במשפחת אומנה של הילד אשר פרטיו רשומים בפסקה (2), כי בימים האמורים בפסקה (1) הילד היה עמי ולא עם הוריו הטבעיים או המאמצים (מצורף אישור מאת המפקח הארצי על האומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים או מי שהוא הסמיך לכך או אישור של גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עמו לשמש כגוף מפעיל לאומנה, על היותי הורה במשפחת אומנה)." קיימת תוספת שניה לתקנות בהצהרה לעניין סיוע אישי לאדם עם מוגבלות ,לפי סעיפים 1ב ו- 1ג לחוק.בסיכומם של דברים, נמצא כי בנושא זכויות ההורה האומן במקום העבודה, יש שוויון זכויות מלא. נושא זה לרוב אינו מוכר לציבור המעסיקים, מומלץ בימים הראשונים לתחילת העבודה במקום החדש, להגיש למעסיק את אישור רישיון האומנה על פי דרישת החוק ולהסביר לו את זכויותיכם בנושא. #זכויות_הורי_אומנה #דע_את_זכויותך #חוק_האומנה ________________________________________________________________________________________ * תוכן הפוסט אינו מחליף יעוץ משפטי,אלא מהווה זרקור ידע בלבד ________________________________________________________________________________________73 views0 comments

Comments


bottom of page