top of page

זכויות הורי האומנה לקבלת מידע

משפחת אומנה המתבשרת כי נמצא ילד המתאים להשמה אצלה, שואפת לדעת כמה שיותר מידע אודותיו במטרה להפיג ולו במעט את חוסר הוודאות סביב ההחלטה האם להסכים להשמה וכן על מנת לקבל את פני הילד בצורה החמה והמיטבית ביותר. במהלך הטיפול בילד, ההורים האומנים נפגשים לא פעם עם גופים ציבורים ופרטיים, מהם יש צורך לקבל מידע אשר תכליתו לטפל בילד בצורה היעילה ביותר. המפגש עם הגופים מגלה לנו לא אחת כי הגופים (הן הפרטיים והן הציבוריים) אינם בקיאים בחוק האומנה (2016) ובזכויות של ההורים האומנים לקבלת מידע. בדף מידע זה, נרחיב אודות זכויותיהם של ילדי האומנה, ההורים הביולוגים ומשפחות האומנה לקבלת מידע. ילדי האומנה סעיף 13 לחוק מביא לידי ביטוי את זכותו המלאה של הילד לקבל מידע אודות השמתו בכל שלב בתהליך ההשמה, התוכניות לגביו, אודות משפחת האומנה וכו'... האחראית על הנגשת המידע לילד בצורה ובשפה המובנת לו, היא מנחת האומנה מטעם הגוף המפעיל המטפלת בילד באופן שוטף. מנחת האומנה נדרשת לשקול את אופן העברת המידע ואף להחליט האם נכון יהיה לילד בשלב זה או אחר לקבל מידע מסוים. ראוי להדגיש, כי באם מנחת האומנה מעריכה שאין לשתף את המידע עם הילד, היא נדרשת לנמק מדוע היא אינה משתפת את הילד במידע, כאשר השיקול המרכזי הינה סכנה לשלומו של הילד נוכח חשיפתו למידע. נראה כי החוק מותיר שאלה, האם ההורים האומנים הינם חלק מהשיקול לחשיפת המידע ? משפחה ביולוגית סעיף 33 ג' לחוק מתאר בפירוט את זכות ההורים הביולוגים לקבל מידע אודות ילדם הנמצא במסגרת האומנה. זכויותיהם רחבות היקף, אך כל זאת בתנאי שאין חשש כי שיתוף המידע אינו מסכן נפשית ו/או פיזית את הילד.

הורי האומנה סעיף 43 לחוק ,מאפשר לאומנים לקבל סמכות בעניינים הנוגעים לתוספת הראשונה לחוק אשר בעיקרה דנה בסוגיות רפואיות והתפתחותיות. 1. מתן הסכמה לבדיקה רפואית ולטיפול רפואי, לרבות נטילת תרופות, ביצוע בדיקות דם וקבלת חיסונים הניתנים לכלל ילדי ישראל. 2. מתן הסכמה לאבחון התפתחותי ולטיפול מקובל בליקויים, ובכלל זה בליקוי התפתחותי, בליקויי למידה, שמיעה או דיבור או במוגבלות פיזית או חושית אחרת. 3. מתן הסכמה לבדיקות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות ולטיפול פסיכולוגי, בהתאם לתכנית הטיפול שנכתבה עבור הילד ולפי הנחיית מנחה האומנה שמונה לילד, בכפוף להוראות חוק הנוער וחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991. 4. הפניה לוועדת השמה לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988, בהתאם לתכנית הטיפול, ולפי הנחיית מנחה האומנה שמונה לילד. 5. בחירת מסגרת חינוכית - בית הספר, גן הילדים, מעון יום, מעון יום שיקומי או מסגרת חינוכית אחרת, שבהם ילמד הילד. ואולם בחירת בית הספר או גן הילדים תהיה כפופה, ככל האפשר, לבחירת הורה הילד בהתחשב באורח חייו ודרכו החינוכית. באם לא בחר הורה הילד בסוג מוסד חינוך, תיעשה הבחירה בידי האומן באישור מנחה האומנה שמונה לילד, בהתחשב באורח החיים ובדרך החינוכית שבהם גדל הילד עד השמתו. 6. בחירת חוגים שבהם ישתתף הילד בעת שהייתו בבית הספר או בשעות הפנאי שלו, לרבות השתתפות בפעילות תנועת נוער. 7. אישור להשתתפות בטיולים, במחנות ובפעילויות בארץ, וכן בכפוף לפרט 11 – בחוץ לארץ. 8. תספורת לילד. 9. רישום בקופת חולים. 10. לימוד נהיגה ומתן הסכמה לקבלת רישיון נהיגה. 11. הוצאת דרכון וחידושו ויציאת הילד מישראל לתקופה שאינה עולה על שבועיים, באישור מנחה האומנה שמונה לילד.

סעיף 48 לחוק : נותן סמכות לאומנים לקבל מידע בטרם ובזמן השמת הילד באומנה, ובעיקרו כל מידע שנדרש לקיום אחריותו וחובתו של האומן בטיפול בילד ובטובת הילד, שהינו רפואי, חינוכי, פסיכולוגי ופסיכיאטרי.

להלן פירוט המידע הניתן לאומנים:

מידע על הנדרש לשם קיום אחריותו וחובתו לטפל בילד ולשמור על טובתו. מידע על אודות הילד במידה הנדרשת לשם שמירת שלומם וביטחונם של האומן ובני משפחתו, או מי שמתגורר עמו. מידע אודות המשפחה הביולוגית של הילד, במידה הנדרשת לשם שמירת שלומם וביטחונם של האומן ובני משפחתו ולשם קיום אחריותו וחובתו כאמור בפסקה (1); מידע בדבר חובותיו, זכויותיו ואחריותו של האומן. חובת האומנים לשמור על פרטיות הילד, אין לחשוף את פרטיו מכל סוג שהוא לגורמים לא מוסמכים וללא הרשאה.

בסיכומם של דברים, נראה כי לאומנים יש זכויות רבות בנוגע לקבלת מידע טרם ובזמן השמת ילד במשפחתם. המידע נחוץ ושימושי בטיפול הילד ובהתפתחותו, וכן נותן לאומנים אפשרות להכיר את הקשיים והרקע ממנו מגיע הילד, בכדי להיערך טוב יותר להשמה ולכניסתו לביתם. ______________________________________________

#דע_את_זכויותך - למי שמעוניין לקבל את הקובץ במייל אנחנו כאן - ogen.organization@gmail.com ______________________________________________

* תוכן הפוסט אינו מחליף יעוץ משפטי,אלא מהווה זרקור ידע בלבד ______________________________________________ 1. חוק אומנה לילדים, תשע"ו-2016 2. פרוטוקול מס' 332, מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ום רביעי, ד' בכסלו התשע"ה (26 בנובמבר 2014 ), שעה 9:30104 views0 comments

تعليقات


bottom of page