top of page

חוק האומנה (תשע"ו – 2016)- הגדרות ויישום תוכנית טיפול

מטרת חוק האומנה מטרת החוק לעגן את זכויות ילדי האומנה תוך שימור זכויותיהם על פי האמנה לזכויות הילד. החוק מגדיר איזו משפחה יכולה להיות משפחת אומנה וכן מקנה למשפחות האומנה את זכויותיהם והסיוע הנדרש להם לגידול הילד באופן מיטבי. בנוסף, החוק נועד להסדיר את מעמדן של משפחות האומנה ולתת מענה לפעילותן באופן סדיר, אל מול הגוף המפעיל (ארגוני האומנה), גופים ציבוריים (בתי המשפט, גופי בריאות וחינוך וכו'..), וכן אל מול ההורים הביולוגים. חוק האומנה אושר בשלהי שנת 2016. רק בפברואר 2019 הותקנו מספר תקנות מצומצם בנושא חוק אומנה לילדים. התקנות לא עוסקות בנושאים רגישים וחשובים כגון הסדרת הטיפול והתפעול של הגופים מול ההורים האומנים בנושא 'תכנית הטיפול'. מהי תוכנית טיפול ? תכנית טיפול כהגדרתה בחוק :"תכנית לטיפול בילד שקבע גורם מוסמך או גוף מפעיל ובהתאם להוראות התע"ס" ונכתבת על ידי עו"ס המשמשת כמנחת אומנה. הגופים (עמותות האומנה) מחויבים להכין תכנית טיפול כשלושה חודשים מיום השמת הילד במסגרת חוץ ביתית. התכנית קובעת את צרכי הילד, מטרות האומנה וטווח זמן האומנה. למעשה ניתן לומר כי התכנית הטיפולית מתווה את הדרך לאפשר לילד התפתחות פיזית, נפשית וחברתית נאותה. תכנית הטיפול תועבר לאישור המפקח ולמנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה מתגוררים ההורים הביולוגים. אחת לשנה הגוף המפעיל המעסיק מנחי אומנה ,יבחן את רלוונטיות התוכנית והאם יש צורך לעדכן או לשנותה, לפי צרכי הילד. תדירות בדיקת תכנית הטיפול לילד מתחת לגיל שש, תיבחן אחת לחצי שנה. תפקידו של מנחה האומנה – כתיבת התוכנית, ווידוא מימושה, הכרות מיטבית עם הילדת וצרכיו לטובת התפתחות נכונה ושמירה על זכויותיו.

התייחסות החוק לתכנית הטיפול מול הגורמים השונים: הורים הביולוגים - להורים הביולוגיים יש זכות לקבל מידע מקיף על ילדם המושם באומנה (כל עוד המידע אינו מסכן את הילד) לרבות תהליכי תכנון הטיפול ועיקרי תכנית הטיפול, שינויים מהותיים בתוכנית יועברו לעדכון ההורים באופן שוטף. הורים אומנים: בראשית פרק ה' , החוק עוסק במעמדו של ההורה האומן ומצביע על אחריות האומן לטפל ולהשגיח כבדרך של הורה מסור, בהתאם לתכנית הטיפול של הילד. עוד נכתב, כי בהסכם הנחתם בין הגוף המפעיל לבין האומן תיקבע האחריות של האומן בהתאם לתכנית הטיפול ולהוראות החוק. ההסכם הנחתם יהיה תקף לתקופת ההשמה ובהתאם לתכנית הטיפול שנקבעה לילד.

סיכום למרות מחויבותם של ההורים האומנים למימוש תוכנית הטיפול, החוק מגביל את היקף המידע שמועבר להורי האומנה, וע"פ החוק אין חובה לחשוף בפניו את תכנית הטיפול. מאז אושר חוק האומנה חלפו 3 שנים, לצערנו עדיין לא הותקנו מכלול התקנות המאפשרות הסדרת אופן שיתוף הפעולה בנושא תכנית הטיפול, בין הגוף המפעיל לבין ההורה האומן . החוק אינו מגדיר באופן וודאי את זכותו של ההורה האומן, בקבלת תכנית הטיפול לידיו, דבר המשאיר את ההורה האומן בחוסר וודאות שיכולה לפגוע בטובתו והתפתחותו היום יומית של הילד. משפחות יקרות, אתם מוזמנים להגיב, להעיר ולהאיר, וכמובן לשאול אותנו את שעל לבכם. - אנחנו כאן עבורכם.

 
 

תוכן הפוסט אינו מחליף יעוץ משפטי,אלא מהווה זרקור ידע בלבד.

 


Opmerkingen


bottom of page