top of page

הנפקה או חידוש דרכון לילד אומנה

Updated: Mar 14, 2020


#זכויות_הורי_האומנה - אנו בעמותת עוגן למען משפחות האומנה מכירים כמוכם, משפחות יקרות את הקשיים הבירוקרטים שאתם ואנו מתמודדים איתם, ולכן בדקנו עבורכם את ההליך שהותווה בחוק האומנה להוצאת דרכון לילדי אומנה (שהינם תושבי ישראל). כמשפחות אשר לקחו עליהן את המשימה הקשה אך החשובה והייחודית, להיות בית ומשפחה לילדים שלא זכו לכך אנו רוצים להמשיך לקיים אורח חיים נורמאלי, שכולל גם חופשות, שנועדו לבילוי עבורנו ועבור ילדינו, וגם להעשרה של העולם שלהם. לצורך יציאה מן הארץ עם הילדים, אנו זקוקים לתעודת מסע (דרכון) ולהסכמה להוצאת הילד מן הארץ. להלן ההליך אשר קובע חוק האומנה והוראת שעה שיצאה בעקבותיו בתקנות הדרכונים של רשות האוכלוסין וההגירה: הורה אומנה רשאי להגיש עבור קטין השוהה אצלו באומנה, בקשה להנפקת דרכון חדש או חידוש דרכון קיים. ההליך אשר על הורי אומנה המבקשים להגיש בקשה להנפקה או חידוש של דרכון עבור קטין הנמצא אצלם באומנה מתבצע בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה, בהן מוגשת הבקשה ומונפק הדרכון. בעת הבקשה נדרשים הורי האומנה, יחד לעמוד בתנאים הבאים: • נוכחות אישית של הורי האומנה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה, עם תעודות הזהות המקוריות שלהם. • על הורי האומנה לחתום בלשכה על הצהרה והתחייבות בנוגע לדרכון ולמגבלות השימוש בו. • על הורי האומנה להציג המסמכים המקוריים הבאים בלשכה: - אישור מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על היותם הורי אומנה של הקטין. - אישור מנחת האומנה להנפקת הדרכון. - אישור העמותה שמאשר כי מנחת האומנה המאשרת ההנפקה מועסקת על ידו. האישורים הנדרשים ממשפחת האומנה להוצאת הקטין מן הארץ: • הוצאת הקטין מן הארץ לתקופה של עד 14 יום מחייבת קבלת אישור ממנחת האומנה • הוצאת הקטין מן הארץ לתקופה העולה על 14 יום מחייבת קבלת אישור ממנחת האומנה. מצורף תמונה מחוק האומנה כפי שמפורסם באתר נובו נכון להיום .14.2.2020 משפחות יקרות, אתם מוזמנים כרגיל להגיב, להעיר ולהאיר, וכמובן לשאול אותנו – כי אנחנו כאן עבורכם! מצורף קישור לטופס עבור הורים אומנים - הסכמה והצהרת אומנים לצורך הגשת בקשה לדרכון לקטין - https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/DR14.pdf חוזר מנכל 100 מתאריך 19.4.16 המתייחס לאופן הטיפול בילדים חסרי מעמד נוהל טיפול בשירותי הרווחה בקטינים חסרי מעמד _______________________________________________________________________________ #זכויות_הורי_האומנה תוכן הפוסט אינו מחליף יעוץ משפטי, אלא מהווה זרקור ידע בלבד _______________________________________________________________________________
21 views0 comments

Comments


bottom of page